Kwiek
kwiek kennis

Hoe om te gaan met werkhervatting bij psychische klachten

preventie, amplitie, curatie, verzuim

Werknemers zijn verplicht mee te werken aan re-integratie. Maar wat als dat niet lukt door zijn geestelijke problemen? Jurisprudentie wijst uit dat werknemer niet altijd verantwoordelijk kan worden gehouden voor uitvoering van een plan van aanpak. Gevolg was ontbinding arbeidsovereenkomst met transitie vergoeding.

Eerder dit jaar werd er een case voorgelegd aan de kantonrechter met verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen door werknemer tijdens re-integratie. De bedrijfsarts in kwestie beoordeelde dat de werknemer arbeidsongeschikt is verklaard voor eigen werk, maar er mogelijkheid tot re-integratie is voor aangepaste werkzaamheden. De werknemer kwam echter het plan van aanpak voor re-integratie niet na. Werkgever waarschuwt voor loonstop en vraagt UWV om deskundige oordeel om kantonrechter te verzoeken tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen. 

Echter uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter beoordeelt dat, gezien de psychische omstandigheden, werknemer mogelijk niet in staat bleek om de re-integratieverplichting uit te voeren en geen ernstig verwijtbaar handelen kan worden opgelegd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er volgt een ontbinding arbeidsovereenkomst met transitie vergoeding.

Gebrek in contact

Wanneer een arbodienst of werkgever beperkt contact voert met medewerkers kan niet worden uitgesloten dat er onvoldoende zicht is op de persoonlijke omstandigheden en het welzijn van de medewerker. Zeker in geval van grote arbodiensten die op de conventionele procesmatige manier hun ‘cases’ uitvoeren kunnen lange wachttijden oncontroleerbare situaties in de hand werken.

Persoonlijk contact met zowel werkgever als werknemer is een vereiste voor kwalitatieve verzuimbegeleiding, of eigenlijk herstelbegeleiding. Alle betrokken partijen worden hierdoor beter gezien en geïnformeerd. Werknemers krijgen zorg die nodig is om herstel te bevorderen of duidelijkere plannen van aanpak te kunnen maken.

Betere zorg

Een beoordeling door de bedrijfsarts is niet een oplossing. Hoewel de beoordeling in een plan van aanpak wordt gegoten om als oplossing te dienen, ontbreekt dan geregeld de directe hulp bij de onderliggende problemen. Een plan is geen oplossing, slechts een route. Concrete hulp die ingaat op de verzuimoorzaak en omstandigheden van de werknemer is een vereiste om over te kunnen gaan tot werkhervatting.

Andere disciplines zoals psychologen, coaches, re-integratie specialisten zijn opgeleid om welzijnsverbetering en werkhervatting te ondersteunen. Zij zouden aan de voorkant ingezet moeten worden om te zorgen dat alle informatie en begeleiding aanwezig is om een plan van aanpak te doen slagen voor succesvolle werkhervatting voor zowel werkgever als werknemer. 

Psychische helpdesk op de werkvloer

De eerste reactie na ziekmelding is vaak 'rust maar even uit'. In geval van een virus of en een fysieke blessure lijkt dit over het algemeen een raadzaam advies. Echter geldt dit slechts voor een kwart van de verzuimmeldingen.

Voor het overgrote deel geldt dat er geen aanwijsbare medische oorzaak is. Die moeten anders worden benaderd en aangepakt. Om te voorkomen dat de situatie verslechtert door sociale isolatie en de afstand tot herstel en re-integratie vergroot, dienst snel te worden gehandeld met hulp die aansluit bij wat er op dat moment nodig is.

De mentale helpdesk bij kwiek biedt direct telefonisch consults en borgt een laagdrempeliger en accute zorg van gekwalificeerde en ervaren psychologen.

Zonder schaamte en vraag, toch goede hulp:

  • Binnen 48 uur beschikbaar
  • Anoniem (werkgever ontvangt geen informatie)
  • Volwaardige sessies

De mental helpdesk biedt preventieve ondersteuning én kan opschalen naar intensievere zorg.

Single Session Therapy voor medewerkers

De adviseur werkvermogen neemt binnen 8 dagen op en verwijst door naar onze mentale helpdesk. Werknemer heeft binnen kantooruren direct toegang tot de ondersteuning en kan zelf een consult plannen voor een ‘Single Session Therapy’. SST is een bewezen effectieve manier van behandelen.

De behandeling kent één consult, direct op het moment dat daar behoefte aan is en waarbij de medewerker wordt ondersteund bij het huidige vraagstuk én een langertermijn oplossing. Zou houdt SST focus op de huidige situatie en zelfregie.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?